Thuja plicata, Frijsenborg F290

Kategori:

Thuja plicata, Frijsenborg F290, er udvalgt og kåret til vedproduktion. Frøavlsbevoksningen på Borridsø, afd. 1010b, er på 0,4 ha af ukendt oprindelse. Bevoksningen er kåret på baggrund af individernes fremtoningen på lokaliteten, dvs. der er tale om en fænotypisk kåring. Afkom af frøavlsbevoksningen vil være egnet til produktionsformål. Arten anvendes bl.a. som blandingstræart i skovbruget, idet den er hurtigtvoksende og forholdsvis stabil. Vandforsyningen er afgørende for artens vækst.

Thujaen har en forholdsvis bred jordbundsamplitude og er den eneste nåletræart, der i Danmark kan anbefales på dårligt drænet lerjord, dog ikke på udpræget magre jorder. Kæmpe-Thuja kan have væsentlige problemer i kulturfasen med såvel svamp, som frost og vildtskader. Den bør ikke plantes på vindudsatte lokaliteter eller steder med sen forårsfrost eller streng vinterfrost.

Kæmpe-Thuja anvendes i haver i mindre format, men findes også som store smukke solitære træer i parker. Thuja er velegnet til facadebeklædning o.lign., idet veddet indeholder svampedræbende stoffer og har ringe tørresvind.

Kæmpe-Thuja har opret, spids top, skælagtige blade og meget flade skudsystemer. Koglerne sidder ofte mange sammen på kraftige skud. De er aflange, ca. 1 cm, læderagtige med få taglagte skæl.

Slægt

Thuja